Fizisko personu datu aizsardzība un apstrāde

Personas datu apstrāde būtu jāveido tā, lai tā kalpotu cilvēkam. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 preambulas 4.apsvērums)

Kopš 2018.gada 25.maija visās Eiropas Savienības valstīs tieši piemērojama ir Vispārīgā datu aizsardzības regula Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Ar 2018.gada 5.jūliju Latvijā ir spēkā jauns Fizisko personu datu apstrādes likums, par to vairāk šeit.

Par to, kas uzņēmumam jādara, lai ievērotu ES datu aizsardzības noteikumus un daži piemēri no jautājumiem un atbildēm, ko sagatavojusi Eiropas Komisija, vairāk lasāms šeit.

Sadarbības iespējas:

0

 .